İÇİNDEKİLER

1.       Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi

2.       Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Usulü

3.       Başvuru İçin Gerekli Belgeler / Formlar

4.       Faaliyet Türlerine Göre Kanıtlayıcı Belgeler

5.       Teşvik Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlerle İlgili İlkeler

6.       Ek: Uluslararası Alan İndeksleri

 

 

1. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

 

 

 

4-13 Ocak 2021

Öğretim elemanları tarafından kadrolarının bulunduğu birimlerin enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü veya bölüm başkanlarına, 2020 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YÖKSİS’ ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlerine ilişkin örnek kanıt ve belgeleri de eklenerek Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) üzerinden başvuru yapılması.

 

14-18 Ocak 2021

Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi işleminin tamamlanması.

 

19-20 Ocak 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun hazırladığı karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi

 

21-26 Ocak 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

27 Ocak 2021

 Komisyon kararlarının ATOSİS üzerinden ilan edilmesi.

29 Ocak 3 Şubat 2021

Komisyon tarafından ilan edilen karara itiraz edilmesi.

 

4-5 Şubat 2021

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

7 Şubat 2021

2021 Akademik teşvik ödeneği nihai listesinin ATOSİS üzerinden ilan edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU USULÜ

 

Akademik Teşvik Ödeneği başvuru, değerlendirme ve ilan süreçleri https://atosis.aybu.edu.tr/ adresinden kullanımda olan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) üzerinden yürütülecektir.

 

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER / FORMLAR

 

Başvuruda sunulması zorunlu olan form ve belgeler aşağıda listelenmiştir:

 

Tüm başvuru sahipleri tarafından sunulması zorunlu olan belgeler

a.       YÖKSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu: YÖKSİS üzerinden üretilecek bu formun tüm başvuru sahipleri tarafından sunulması zorunludur. Bu formun ATÖSİS üzerinden gerçekleştirilecek başvuruda pdf formatında sisteme yüklenmesi ve yazıcı çıktısının ıslak imzalı olarak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilmesi zorunludur.

b.      Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu: ATÖSİS üzerinden başvurusunu tamamlayan araştırmacıların sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bu formun yazıcı çıktısını ıslak imzalı olarak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilmesi zorunludur.

c.       Faaliyet Kanıtlayıcı Belgeler: Teşvik başvurusu gerçekleştirecek araştırmacıların “4. Kanıtlayıcı Belgeler” başlığı altında belirtilen kanıtlayıcı belgeleri/bilgileri sisteme yüklemesi zorunludur. Sunulan belge ve bilgilerin ilgili faaliyetin Yönetmelikte tanımlanan koşullara uygunluğunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye yeterli düzeyde bilgi ihtiva etmesi gereklidir.

 

Görev yaptıkları birimin/bölümün dışında başka bir birime/bölüme başvuru yapacak araştırmacılar tarafından sunulması zorunlu olan form

d.      Araştırma Alanı Beyanı ve Uygunluk Formu: Başvuru sahipleri, faaliyetlerine uygun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. Görev yapmakta olduğu bölümün Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu temel alanına uygun olmayan araştırmacıların, “Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk Formunu” doldurup, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına onaylatmaları ve imzalı olarak başvuruda sisteme yüklemeleri zorunludur. Formun ıslak imzalı aslının ise başvuru yapılan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur.

 

Değerlendirme sonucuna itiraz edecek araştırmacıların sunması zorunlu olan form

e.      Akademik Teşvik Ödeneği İtiraz Formu: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen sonuçlara itiraz edecek araştırmacıların itiraz başvurularını sistem üzerinden gerçekleştirmeleri ve sistem tarafından otomatik olarak üretilen “Akademik Teşvik Ödeneği İtiraz Formu” yazıcı çıktısını ıslak imzalı olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur.

 

Ek Bilgi ve Belge Talepleri: Yönetmelik hükümleri gereğince, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu ve/veya Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

4. FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KANITLAYICI BELGELER

 

Araştırmacıların öncelikle ilgili yönetmeliği dikkatle incelemeleri ve faaliyetler için yönetmelikte belirtilen hususların şüpheye düşmeyecek şekilde değerlendirilmesine yetecek düzeyde bilgi içeren belgeleri sunmaları esastır. Aşağıda her bir faaliyet için sunulması zorunlu olan kanıtlayıcı belgeler belirtilmiştir.

 

(1) PROJE

1.       Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin teşvik uygulamasına esas yılda başarılı bir şekilde sonuçlandığını (kapatıldığını) gösteren belge sunulmalıdır.

2.       Eğer 1. Maddede belirtilen belgede projedeki görevinizi (yürütücü, araştırmacı veya Bursiyer) ve proje süresini gösteren bilgiler yer almıyor ise ayrıca projedeki görevinizi ve proje süresini doğrulayacak kanıtlayıcı belgeler de sunulmalıdır.

 

(2) ARAŞTIRMA

1.       Üniversite yönetim kurulunun izin kararı,

2.       Çalışmanın en az 4 ay süreyle araştırmacının kadrosunun bulunduğu kurum dışında yürütülmüş olduğunu gösteren belge,

3.       Araştırmanın sonuç raporunun üniversite ve çalışmanın ilgili olduğu kurum tarafından onaylandığını gösteren belge sunulmalıdır.

 

(3) YAYIN

1.       Özgün Bilimsel Kitap

a.       Kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler sayfalarının yer aldığı belge sunulmalıdır.

b.      Kitap yazarlığı, yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir.

c.       Tanınmış Ulusal Yayınevleri için, İlgili yayınevinin en az 5 yıl ulusal düzeyde düzenli olarak faaliyet gösterdiğini ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olduğunu gösteren belge veya internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

d.      Tanınmış Uluslararası Yayınevleri için, ilgili yayınevinin en az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet gösterdiğini, aynı alanda farklı yazarlara ait Türkçe dışındaki dillerde en az yirmi kitap yayımlamış olduğunu ve yayınlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerin kütüphanelerinde kataloglandığını gösteren belge veya internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

 

2.       Özgün Bilimsel Kitapta Bölüm

a.       Kitabın kapak, basım bilgileri, içindekiler sayfaları ve ilgili bölümün örneği sunulmalıdır.

b.      Kitap içinde bölüm yazarlığı yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir.

c.       (1) Nolu maddenin (c) ve (d) fıkralarında belirtilen ilgili belge ve bilgilerin sunulması zorunludur.

 

3.       Dergi Editörlüğü

a.       İlgili yılda dergide Editörlük görevini yürüttüğünü gösteren belge veya internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

b.      Derginin hangi indeks(ler) kapsamında tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

c.       Diğer uluslararası hakemli Dergide editörlük görevi için, ilgili derginin en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlandığını, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olduğunu, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer aldığını ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabildiğini gösteren belgeler veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

 

4.       Özgün/Derleme Makale ve Diğer Makaleler

a.       SCI, SCI-EXP, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler için,

                                           i.      Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır. İlgili yayının AVESİS’e Web of Science (WOS) sorgulaması yoluyla eklenmiş olması durumunda ilgili makale AVESİS eşleşmesi ile doğrulanabilecek ve makalenin örneğinin sunulması talep edilmeyecektir.

                                         ii.      İlgili derginin SCI, SCI-EXP, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası (ISI Master Journal List’ten alınmış, http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/) ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir. İlgili yayının AVESİS’e Web of Science (WOS) sorgulaması yoluyla eklenmiş olması durumunda ilgili makale AVESİS eşleşmesi ile doğrulanabilecek ve derginin ilgili indekslerde tarandığına dair belge sunulması talep edilmeyecektir.

                                        iii.      İlgili derginin ISI Web of Science Çeyreklik (Quartile) sınıfını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

b.      Alan indekslerine giren veya diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için,

                                         i.            Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

                                        ii.            Alan indekslerine giren dergiler için, ilgili derginin ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen ve Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenerek EK’te listesi verilen bir alan indeksi tarafından tarandığını gösteren belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

c.       Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için,

                                     i.            Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

                                   ii.            Derginin yılda en az bir kez olmak üzere son 5 yıldır yayımlandığını, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olduğunu, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer aldığını ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabildiğini göstermeye yeterli belgeler veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

d.      ULAKBIM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler için,

                                     i.            Derginin ULAKBIM tarafından ilgili yılda tarandığını gösteren internet sayfası görüntüsü ve görüntünün alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır.

                                   ii.            Yayımlanmış makalenin en az ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

 

5.       Performansa Dayalı Ses veya Görüntü Kaydı

a.       Performansa dayalı etkinliğin ulusal veya uluslararası niteliğini ve dikkate alınan yılda yayımlanmış olduğunu gösteren belge,

b.      Etkinliğin özgün kişisel kayıt veya karma kayıt niteliğini gösteren belge,

c.       CD, DVD veya benzeri ortamdaki kayıtların varlığını gösterir belge veya ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

 

(4) TASARIM

1.       Kamu Kurumları veya Özel Hukuk tüzel kişileriyle sözleşme yapılarak uygulanmış veya ticarileşmiş olduğunu gösteren belge sunulmalıdır.

2.       Sunulan belgeler tasarımın uygulamaya konulduğu veya ticarileştiği yılı göstermeye yeterli düzeyde bilgi içermelidir.

 

(5) SERGİ

1.       Serginin özgün bireysel sergi veya grup/karma/toplu etkinlik niteliğini, tarihini ve yerini gösteren belge örneği sunulmalıdır.

2.       Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı kurulu kararı sunulmalıdır.

 

(6) PATENT

1.       TPE veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesi örneği sunulmalıdır.

2.       Uluslararası patent belgesi İngilizce dışında başka bir dilde düzenlenmiş ise belgenin onaylı tercümesi de başvuru da sunulmalıdır.

3.       Ulusal Patentler için sunulan belgelerin patentin incelemeli olduğunu göstermeye yeterli düzeyde bilgi içermesi zorunludur.

 

 

(7) ATIF

1.       Tanınmış Ulusal ve Uluslararası Yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda atıflar için,

a.       “Özgün Bilimsel Kitap” niteliğinde yayınlarda yapılan atıflar için yayının ilgili başlıklar altında verilen tanımları sağlandığını ve ilgili eseri yayımlayan yayınevinin ulusal veya uluslararası tanınmış olma koşulunu sağladığını göstermeye yeterli bilgiler içeren belgeler veya internet sayfası ekran görüntüleri (ekran görüntülerinin alındığı internet sayfalarının adresleri ile birlikte) sunulmalıdır.

b.      Kitaplarda yapılan atıflar için, kitabın kapak, basım ve kaynakçalar sayfaları ile atıf yapılan sayfasını gösteren doküman sunulmalıdır. Basım sayfası kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfadır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntülerinin sunulması da yeterlidir. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

2.       SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki atıflar için, Web of Science’ın web sayfası üzerinden gerçekleştirilen atıf sorgulama sonucunda, araştırmacının yayınlarına atıf yapan diğer yayınların listesine ve atıf yapan yayınların türüne dair bilgi içeren web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. Ayrıca web sayfası ekran görüntüsünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

3.       Alan Endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerdeki atıflar için,

a.       Derginin EK’te listesi verilen alan endekslerinden birisi tarafından tarandığını gösteren internet sayfası görüntüsü ve görüntünün alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır.

b.      Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı belge sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

4.       ULAKBIM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerdeki atıflar için,

a.       Derginin ULAKBIM tarafından ilgili yılda tarandığını gösteren internet sayfası görüntüsü ve görüntünün alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır.

b.      Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı belge sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

5.       Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki atıflar için,

a.       Her bir atfın yapıldığı yayının ilk sayfası, atıf yapılan sayfası ve kaynakçaların yer aldığı belge sunulmalıdır. Eğer gerekli bilgiler internet sayfalarından elde edilebiliyor ise ilgili bilgilere yönelik web sayfası ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

b.      Derginin yılda en az bir sayı olmak üzere son 5 yıldır yayımlandığını, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olduğunu, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin internet sayfasından yayınlandığını, yayınlanmış makalelerin künyelerinin internet sayfası üzerinden yayınlanmakta olduğunu gösteren internet sayfalarının ekran görüntüleri ve ekran görüntülerinin alındığı internet sitesinin adresi sunulmalıdır.

6.       Güzel sanatlardaki eserlerin araştırmacının yer almadığı ulusal/uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi durumunda yeterli düzeyde bilgi içeren kanıtlayıcı belge sunulmalıdır.

 

(8) TEBLİĞ

1.       Tebliğin tam metin olarak yayımlanmış halinin kopyası sunulmalıdır.

2.       Yazarlardan en az birisinin ilgili etkinliğe katıldığını gösteren Katılım Belgesi ve Etkinlik Programı sunulmalıdır. Belgeler İngilizce dışında bir yabancı dilde hazırlanmış ise dekan, müdür veya bölüm başkanı tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi de sisteme yüklenmelidir.

3.       Sunulan belgeler tebliğin sözlü tam metin olarak sunulduğunu değerlendirmeye yetecek düzeyde bilgi içermelidir.

4.       Etkinliğe Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağladığını ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulduğunu gösteren belge, broşür veya internet sitesi ekran görüntüleri sunulmalıdır. İnternet sayfası görüntüleri sunulması durumunda görüntünün alındığı internet sitesinin adresi de belirtilmelidir.

 

(9) ÖDÜL

1.       Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası sunulmalıdır.

2.       Yurtiçi veya Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü için ödülün daha önce en az beş kez verilmiş olduğunu ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu bulunduğunu gösteren internet sayfası görüntüleri ve ilgili internet sitesinin adresi sunulmalıdır.

3.       Ulusal veya Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal/uluslararası derece ödülleri (mansiyon hariç) için ödülün daha önce en az beş kez verilmiş olduğunu ve seçici kurul üyelerini gösteren internet sayfası görüntüleri ve ilgili internet sitesinin adresi sunulmalıdır.

4.       Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) için ödülün daha önce en az beş kez verilmiş olduğunu ve seçici kurul üyelerini gösteren internet sayfası görüntüleri ve ilgili internet sitesinin adresi sunulmalıdır.

 

 

 

 

5. TEŞVİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERLE İLGİLİ İLKELER

 

GENEL İLKELER

1.       Teşvik ödemesi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

2.       Başvuru sahiplerinin sadece kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu faaliyetler akademik teşvik kapsamında değerlendirilir.

3.       Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

4.       Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan devlet yükseköğretim kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.

5.       Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının akademik teşvik ödeneğinden faydalanmaları mümkün değildir.

 

(1) PROJE

 

1.       TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 1505, 2244, 3001, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, H2020 Projeleri ile ulusal veya uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz olan projeler teşvik kapsamında değerlendirilir.

2.       Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun sadece 1. Maddede belirtilen destek programları kapsamındaki projeler değerlendirmeye alınır.

3.       Döner sermaye üzerinden yapılan dış kaynaklı (yurtiçi veya yurtdışı) projelerin teşvik kapsamında değerlendirilebilmesi için projenin Ar-Ge niteliğinin olması ve toplam proje süresinin dokuz aydan az olmaması koşulu aranır.

4.       Projelerin başarı ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporunun onaylanmış olması zorunludur.

5.       Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlar için fon sağlayan Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve benzeri kurumların destekleri, döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım öncesi Mali Yardım projeleri değerlendirmeye alınmaz.

6.       Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup temelde aynı projenin parçası veya uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz.

 

(2) ARAŞTIRMA

 

1.       Araştırma faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile kurum dışında görevlendirme ile yurtiçinde veya yurtdışında başarı ile yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış araştırmalar değerlendirmeye alınır.

2.       Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izninin başvuruya eklenmesi gerekir.

3.       Araştırmalar ay üzerinden değerlendirilir ve araştırmanın en az 4 ay süreyle yürütülmüş olması zorunludur.

4.       Eylem planı, fizibilite raporu ve envanter çalışmaları değerlendirmeye alınmaz.

 

(3) YAYIN

 

1.       Kitapların ISBN Numarası olması, dergilerin ise ISSN Numarası olması zorunludur.

2.       Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayınlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz.

3.       Dergilerde yayınlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayınlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır.

4.       Alan indekslerine giren dergiler için, ilgili derginin ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen ve Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenerek EK’te listesi verilen bir alan indeksi tarafından taranıyor olması zorunludur.

5.       ULAKBIM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için ilgili yılda ULAKBIM tarafından taranıyor olması zorunludur.

6.       Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir.

7.       Dergilerde editörlük değerlendirilmesinde, sadece bir editörlük görevi dikkate alınır.

8.       Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilir.

9.       Editörler kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği, danışma kurulu üyeliği, makale editörlüğü vb. görevler teşvik başvurusu kapsamında değerlendirilmez.

10.   Aynı kitapta yer alan birden fazla bölüm yazarlığı (her bölümün yazarları ve kaynakçalarının ayrı olarak belirtilmiş olması gerekir) bulunması durumunda en fazla iki bölüm değerlendirmeye alınır.

11.   Tam metnine ulaşılamayan makaleler için, Yönetmelikte belirtilen koşulların sağlandığını açıkça ortaya koyabilecek düzeyde bilgi içeren internet sayfası ekran görüntüleri de yeterli kabul edilebilir. Ancak, başvuruda ekran görüntüsünün alındığı ilgili internet sayfası adresleri belirtilmelidir.

12.   Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.

13.   Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitapları ve sınavlar için hazırlanmış soru kitapları değerlendirme dışıdır.

14.   Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlarının değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır.

 

(4) TASARIM

1.       Tasarım faaliyetinin değerlendirilmesinde sadece bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, başvuru sahibinin kendi alanı ile ilgili olan ve kamu kuramları veya özel hukuk tüzel kişileriyle yapılan sözleşme uyarınca uygulanmış veya ticarileştirilmiş özgün tasarımlar dikkate alınır.

 

(5) SERGİ

1.       Yalnızca sanatsal ve sanata katkı sağlayıcı niteliği olan sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival veya gösterim etkinlikleri teşvik kapsamındadır.

2.       Uluslararası sergiler için, serginin uluslararası nitelikte olduğuna dair bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurulu kararı sunulmalıdır.

3.       Serginin dikkate alınan yıl içerisinde gerçekleştirilmiş veya başlamış olması zorunludur.

4.       Tekrarlayan faaliyetler için en çok iki etkinlik dikkate alınır ve ikinci tekrar etkinliğe öncekinin puanının yansı verilir.

5.       Sergi kapsamındaki etkinliklerin değerlendirilmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrenci kulüp faaliyetleri kapsamındaki sergiler dikkate alınmaz.

 

(6) PATENT

1.       Ulusal mevzuat kapsamında başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patentler teşvik kapsamındadır.

2.       Ulusal incelemesiz patentler değerlendirme kapsamı dışındadır.

3.       Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan ve uluslararası araştırma raporunun yazılı görüş kısmında veya uluslararası ön inceleme raporunda en az bir istemin patentlenebilirlik kriterlerini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sağladığı ifade edilen patentler ile Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında başvurusu yapılarak Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patentler teşvik kapsamındadır.

 

(7) ATIF

 

1.       Atıfların değerlendirilmesinde, sadece Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlarda veya eserlerde ve Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yayınlara veya eserlere yapılan atıflar dikkate alınır, diğerleri kapsam dışıdır.

2.       Başvuru sahibinin kendi yayınlarına veya eserlerine yaptığı atıflar kapsam dışıdır.

3.       Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir başvuru sahibi için ayrı puanlama yapılır.

4.       Aynı yayın veya esere bir kitabın ya da makalenin farklı bölümlerinde veya kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır.

5.       Kitaplarda yapılan atıflar için Ulusal ve Uluslararası tanınmış yayınevleri olarak Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen nitelikteki yayınevleri dikkate alınır.

6.       Devlet yükseköğretim kurumları kapsamında gerçekleştirilmeyen faaliyetlere yapılan atıflar teşvik kapsamında değerlendirilmez.

 

(8) TEBLİĞ

 

1.       Yalnızca bilim kurulu bulunan ve hakemli olan uluslararası bilimsel konferans, sempozyum, veya kongrede sözlü olarak sunulan ve yayımlanan bildiriler dikkate alınır.

2.       Tebliğin çalışmada ismi yer alan en az bir araştırmacı tarafından sözlü olarak sunulması zorunludur.

3.       Tebliğin elektronik ortamda veya basılı olarak tebliğ kitapçığında tam metin olarak yayımlanması zorunludur.

4.       Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Sunum yapılan etkinliğin uluslararası nitelikte olup olmadığı hususunda nihai karar mercii Üniversitemiz Yönetim Kuruludur.

 

(9) ÖDÜL

 

1.       Öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere, ödülün başvuru sahibinin alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar için verilmiş olması esastır.

2.       Yalnızca Faaliyet Hesaplama Tablosunda tanımlanan ve gerekli koşulları sağlayan ödüller teşvik kapsamında değerlendirilir.

3.       Tebliğler için verilen ödüller, dergi hakemlikleri için yayınevleri veya dergiler tarafından verilen ödüller değerlendirmeye alınmaz.

4.       Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ

1

AATA Art and Archaeology Technical Abstracts

2

ABC CLIO:America:History and Life Abstracts

3

ABI/INFORM Database (ProQuest)

4

ABS&EES (American Bibliography of Slavic and East European Studies)

5

Abstract Journal of the Educational Resources Information Center (ERIC)

6

Academic Search Premier

7

Accounting and Finance abstracts

8

Age Info on the Web

9

America: History and Life (EBSCO)

10

American Humanities Index = Humanities International Complete

11

Animal Breeding Abstracts

12

Annual Review of Sociology

13

Anthropological Index

14

Anthropological Literature

15

Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)

16

Architectural Periodicals Index

17

Architectural Publications Index API

18

Art Index: EBSCO

19

Art Index, Al

20

ATLA Old Testament Abstracts

21

ATLA Religion Database

22

Australian Education Index

23

Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP)

24

Bibliography of Asian Studies,

25

Bibliography of Translation Studies

26

Biological Abstracts

27

Biosis

28

Biotecnology Abstracts

29

BMT Abstracts (British Maritime Technology Ltd.)

30

Botanical Record

31

British Education Index

32

British Humanities Index

33

British Nursing Index

34

Business ASAP (Gale Cengage)

35

Business Periodicals Index/Abstracts (HW Wilson)

36

Business Source Corporate

37

Business Source Elite

38

Business Source Premier

39

CAB Abstracts

40

CABI

41

Cambridge Scientific Abstracts-CSA

42

Chemical Abstracts

43

CITESEERX

44

CMCI: CompuMath Citation Index

45

Columbia International Affairs Online

46

Contemporary Women’s Issues

47

Contents Pages in Education

48

Criminal Justice Abstracts

49

Criminal Justice Periodical Index

50

Criminology, Penology and Police Science Abstracts

51

CSA (Worldwide Political Science Abstracts)

52

CSA Biological Sciences Database (CSA/CIG)

53

CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database (CSA/CIG)

54

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature CINAHL

55

Current Contents / Social and Behavioral Sciences

56

Current Contents: Arts & Humanities

57

Current Index to Journals in Education (CIJE)

58

Current Law Index

59

DAAI (Design and Applied Arts Index)

60

Design and Applied Arts Index (DAAI)

61

DI: Dental Index

62

Dietrich’s Index Philosophicus

63

Documentation in Public Administration

64

Earthquake Engineering Abstracts (EEA)

65

EBSCO

66

EBSCOhost

67

Ecological Abstracts

68

Ecology Abstracts (CSA/CIG)

69

Econlit

70

Education Abstracts

71

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List

72

Education Index; ERIC

73

Educational Administration Abstracts

74

Educational Research Abstracts Online

75

EI: Engineering Index

76

Elsevier Bibliographic Databases,

77

Emerald Management Reviews (Emerald)

78

Employee Relations International: A Bibliography and Abstracts Journal

79

Energy Science and Technology Database

80

ENGINEERINGINDEX/COMPENDEX

81

Entomological Abstracts

82

Ergonomics Abstracts (EA)

83

Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs)

84

Ethnic Newswatch

85

European Access

86

European Sources Online

87

Excerpta Medica

88

Expanded Academic ASAP (Gale Cengage)

89

Family and SocietyStudies Worldwide

90

Film Literature Index (FLI)

91

Focus On: Industrial and Organizational Psychology

92

Food Sciences and Technology Abstracts

93

Gale-Cengage

94

Gender Studies Database

95

Gender Watch

96

GEOBASE

97

Geographical Abstracts

98

Geological Abstracts

99

GEOREF

100

Guide to Social Science and Religion in Periodical Literature

101

Health Safety and Science Abstracts

102

Health Source

103

Historical Abstracts: EBSCO

104

Historical Research Index,

105

Hospitality and Tourism Index

106

Human Resources Abstracts

107

Humanities &Social Sciences Index Retrospective

108

Humanities Index

109

IAHR: International Abstracts of Human Resources (IAHR)

110

IBR & IBZ: International Bibliographies of Periodical Literature (KG Saur)

111

IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (LSE)

112

IBZ (International Bibliographie der Zeitschriftenliteratur)

113

ICONDA (The International Construction Database)

114

IM: Index Medicus

115

Index Copernicus

116

Index Islamicus

117

Index to Foreign Legal Periodicals

118

Index to Jewish Periodicals

119

Index to Legal Periodicals & Books

120

Index Veterinarius

121

Information Science Abstracts (ISA)

122

Information Science and Technology Abstracts (ISTA)

123

InfoTrac

124

INSPEC

125

International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR)

126

International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ)

127

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

128

International Development Abstracts

129

International Logistics Abstracts

130

International Political Science Abstracts

131

Journal Citation Reports/Social Sciences Edition

132

Key to Economic Science

133

Lancaster Index to Defence and International security Literature Languages)

134

Latindex

135

Left Index

136

Legal Journal Abstracts

137

Legal Trac

138

Linguistic Abstracts Online

139

Linguistics and Language Behavior Abstracts

140

LISA (Library Information Science Abstracts)

141

MasterFILE Premier

142

Mathematical Reviews

143

MathSciNet

144

Mineralogic Abstracts

145

MLA Folklor Bibliography

146

MLA International Bibliography

147

Multicultural Education Abstracts

148

Nutrition Abstracts & Reviews

149

Oceanographic Literature Review

150

OMNIFILE Full Text Mega Edition (Omnifile)

151

Ottomanist’s Domain

152

PAIS: Public Affairs Information Service (CSA/CIG)

153

Pastoral Abstracts

154

Periodical Abstracts

155

Periodicals Contents Index

156

Proquest 5000 (ProQuest)

157

PsycARTICLES

158

PsycINFO (APA)

159

Psysical Education Index

160

Public Affairs Information Service (PAIS) or PAIS International,

161

Pubmed

162

Quality Control & Applied Statistics (Executive Sciences Institute)

163

Religion Index One

164

Religious and Theological Abstracts

165

Research Alert

166

Research Higher Education Abstracts

167

Review Of Agricultural Entomology

168

Review Of Medical And Veterinary Entomology

169

RILM Abstracts of Music Literature

170

Russian Academy of Sciences Bibliographies (RASB)

171

SAO/NASA ADS

172

Science Direct Navigator

173

Science of Religion

174

Scopus

175

Social Science Research Abstracts

176

Social Science Research Network (SSRN)

177

Social SciSearch

178

Social Services Abstracts

179

Social Theory

180

SocINDEX with Full Text

181

Sociofile

182

Sociological Abstracts

183

Sociology of Education Abstracts

184

Sociology: A SAGE Full-Text Collection

185

Special Education Needs Abstracts

186

Studies on Women & Gender Abstracts

187

The Avery Index to Architectural Periodicals

188

The International Index to Film Periodicals -Plus (FIAF)

189

The Philosopher's Index

190

Theological Abstracts

191

Theology Digest

192

Top Management Abstracts = Anbar Electronic Intelligence and Behavioral Sciences and Software

193

Translation Studies Abstracts

194

Turkologischer Anzeiger Viyana

195

United States Political Science Documents

196

UrbanStudies Abstracts

197

Violence& Abuse Abstracts

198

VITINI

199

Vocational Search

200

VOCED, the Vocational Education and Training Research Database

201

Water Resources Abstracts

202

Wilson OMNIFile V (HW Wilson)

203

Wilson Social Sciences Full Text

204

Women's Studies International

205

WORKLIT (Commonwealth Dept of Industrial Relations)

206

World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstract

207

Worldwide Political Science Abstracts (WPSA)

208

Zentralblatt

209

Zoological Record